BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN Ngày 04/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17 2   1     1               1       1         1 1 1     1               1   1             1 2   1   1                   00
01 12       1     1       1 2             1   1                                       1       1                 1   1   1   01
02 13 1 1                   1 1       2     2 1                         1       1 1         1                               02
03 7           2                         1     1                           1         1                     1               03
04 13                             1           1 1     1     1 1   1 1       1     1     1                 1           1     04
05 5               1         1                                         1                       1                       1   05
06 10               1 1                 1       2     1                           1                     1     1       1     06
07 10                   1           1           1           1             2                 1         1         1       1   07
08 17         1               2   1           1     2 2 1 1     1                       1     1       1 1       1           08
09 7           1           1                 1             1         1                             1     1                 09
10 10 1     1                                             2     1   1     1         1         1                   1         10
11 7     1                                       1               1                                     1     3             11
12 8   1       1                   1     1   1     1                 1             1                                       12
13 12         1     1                       1       1     2                                       1     2   2             1 13
14 10       1                         1         1       1 1                 1 1             1   1       1                   14
15 22   1 1     1 1     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1       1                 1       1     1 2       15
16 12         1                   1 1     1           1                     1     1   2                     1       1 1     16
17 12                 1             1 1           1       1 1 1       1 1     1                     1                 1     17
18 14 1       1       1       1 1                     1                 1           1   1 1           1 2           1       18
19 8             1                                           1         1           1 1       1     1       1               19
20 9       1           1                 1         1         1   1           1 1 1                                         20
21 12                     1   1         2             1                         1         1       1       2 1     1         21
22 13   1       1 1       1     1                         1         1 1             1     1               1 1         1     22
23 14   1       2               2                           1       1             1 1     1     1                 1 1     1 23
24 11       2         1     1           1                         2   1         1         1                   1             24
25 17     1         1   1   1     1       1         2                   1           1 1 1           1       1   1 1   1     25
26 8             1 1             1                         1   1   1           1                         1                 26
27 12         1           1         1           1                 1 1                   1                       1     1 1 2 27
28 10 1 1       1     1   1                             1                             1 2   1                               28
29 12 1     1 2                 1         1           1 1             1                           1       1           1     29
30 9   1                     1                       1 1           1                         1       1   1     1           30
31 10                   1         1 1     1                 1   1 1       1           1               1                     31
32 6               1                                 1       1                                     2                 1     32
33 7             1                   1     1   1 1   1       1                                                             33
34 13       1 1         1     1       1                         2           1         1                         1   1   1 1 34
35 6                         1                                       1   1 1     1               1                         35
36 8                         1     1 1                                                 2 1   1 1                           36
37 11             1         1   1 1           1             1     2 1     1           1                                     37
38 20     1 2   1                   1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 1 1     1                                 1     38
39 5 1                             2     1                                                             1                   39
40 17   2   1                   1 2           1     1         1         1   2   2 1                                   1 1   40
41 11   1           1   1                               1   1 1               1                 2           1     1         41
42 6                   1       1   1           1         1                               1                                 42
43 11       1 1   1     1     2 1                           1 1                                             1 1             43
44 6   1                 1                                               1   1             1                             1 44
45 8         2                 1                 1             1               1                       1     1             45
46 9           1                           1           1                             1 1             1 1   1           1   46
47 2                                             1 1                                                                       47
48 9                 2     1           1               1                                               1           2 1     48
49 11 1             2 1   1           1                 1                 2                   1             1               49
50 10       1                                                                         1 2       1     1         2   1   1   50
51 15   1 1 1     1 1     1 1   1 1         1 1               1                   1               1               1         51
52 12           1 1   2 1     1   1           1               1                                 1 1         1               52
53 17 1       1                     1   1 1 1                                   1 1           1     2 2         2       1 1 53
54 11 1                   2             1               1 1                                 1       2 1       1             54
55 7                             1   1               1                 1           1                   1   1               55
56 8                                           1                       1 1       1 1   1 1   1                             56
57 14         1   1 1             1 1             1     1           1             1 1       1         2                 1   57
58 10 1           1                     1           2                           1                         1   1         2   58
59 12     1         1 1   2               1 1               1     1   1     1         1                                     59
60 13           1 1                           1 1 1   1 1     1     1         1 1             1                     1       60
61 12                   1             1                   1 1 2   1       1         1           1         1       1         61
62 10                                 1                                       1       2   2           1 1       1 1         62
63 12           1       1       1 1       1 1   1                     1       1                 1 1                 1       63
64 9                                 2     1     1                     1                                 1         1   1 1 64
65 7                                                     1             1                   4                         1     65
66 7                               1                           1                 1       1                   1   1   1     66
67 7 1                     1                           1           1 1                     1     1                         67
68 7                               1                         1     1         1       1     1                         1     68
69 8         1                               1             1                   1       1 1   1 1                           69
70 17     1           1   1   1 1         1 1         1                         1         1 1 1             1     1     1 2 70
71 5                             1                           1                       1             1 1                     71
72 16 1     1         1     1       1                               1       2     1       2   2 1         1           1     72
73 10         1       1     1           1   1       1                       1     1     1                                 1 73
74 8                     2                 1             1     1         1                         1         1             74
75 9       1   1 1 1                 1             1       1                 1 1                                           75
76 20   1             1     1       1           1 1             1 1           1 1   2   1 2 1     1   1 1       1           76
77 7                                                   1       1               1               1 1               2         77
78 6   1                                     1                             1 1                               1 1           78
79 17                 1     1           1             1   1 1       1 1       1               1   3       1     1 1 1       79
80 13       1       1         1         1         1             1     1 1 1 1 1                         1                 1 80
81 10     1         1       1                                                 1                 1         1       1 1     2 81
82 8                             1         1 1           1       1 1                       1     1                         82
83 10                         1   1     1             1 1       1           1 1         1                     1             83
84 13     2       1             1         1                         1     1                           1   2 1 1     1       84
85 6   1                   1   1             1 1                                                                       1   85
86 7 1                                   1   1     1           1                   1                                   1   86
87 14         1             1 1                 1   1       1       1 1       1 1                 1 2                   1   87
88 12     2 1       1   1                     1 1                 1   1           1                             1         1 88
89 7     1   1                                           1                         1         1         1           1       89
90 11   1 1       2                               1   1                           1     1                     1   1       1 90
91 10           1 1             1     1     1       1             1   1 1                             1                     91
92 8           1         1         1       1                                       1       1       1                   1   92
93 14 1               1               1 1           1   1               2                     1 1             1   1 1     1 93
94 10                         1             1   1         1       1       1                       1           1       2     94
95 11     1             1       1                       1       1       1   1       1       1     1 1                       95
96 6               1                             3             1                                               1           96
97 16   1 1                             1 1                       1   2   1               1       1   1   1 1 1   1       1 97
98 10   1 1   1       1 1 1                                   1   1     1                       1                           98
99 14 2             1   2               1 1 1   1           1         1               1                   1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng